ترمیم موی طبیعی

ترمیم موی طبیعی

ترمیم موی طبیعی در ایران با روش های مختلفی انجام میشود و هر کدام هزنه های متفاوتی دارند

سیستمهای ترمیم مو زیبایی هستند ولی کاشت مو زیبایی نیست

ترمیم مو روی پوست سر میباشد ولی کاشت مو جراحی میباشد که عوارض خواص خود را دارد

در ترمیم مو از جراحی استفاده نمیشود عوارضی هم ندارد